Page 9 - ZUCCACIYE 123. SAYI
P. 9

29. ZUCHEX FUAR      Aytemur; “Zuchex 2018, sunduğu ticaret fırsatlarıyla  Uluslararası Zuchex 2018, Ticaret ve Sofra Kültürünü
      Türk ekonomisinin döviz sınavına katma değer yaratacak!”  birleştiriyor!

      “Uluslararası nitelikteki büyük fuarlarla birlikte iç piyasalar can- Uluslararası Zuchex 2018, sergilenen ürün çeşitliliğinin yanı
      lanırken, dışarıda da yeni pazar kanalları açılıyor. Yeni ihracat  sıra dört güne yayılan kültürel etkinlikleriyle de göz dol-
      kanalları da beraberinde yeni iş fırsatları getiriyor. Dolayısıyla bu  duruyor. Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği’nin
      tür organizasyonlar Türk ekonomisi için sürdürülebilir döviz gir- (TKKAD) desteğiyle ülkemizde yapılan “İlk Kahve Harmanı
      disinin anahtarı” diyen Tarsus                         Yarışması” Zuchex 2018’in ev
      Turkey Genel Müdürü Zekeriya                          sahipliğinde gerçekleşirken,
      Aytemur, bu yıl 29.’sunu düzen-                        Mutfak Dostları Derneği’nin
      ledikleri Uluslararası Zuchex                         desteğiyle düzenlenen “Ana-
      Züccaciye Ev Eşyaları Dekoratif                        dolu Tadında Lezzetler” et-
      Ürünler ve Elektrikli Ev Gereç-                        kinliğinde Türkiye’nin ünlü
      leri Fuarı’nın, hem katılımcı fir-                       mutfak profesyonelleri, yerel
      malar hem de Türkiye’nin yanı                         lezzetleri yeniden yorumlaya-
      sıra dünyanın dört bir tarafın-                        cak. Fuar alanına kurulan ta-
      dan gelecek sektör profesyo-                          sarım atölyesinde ise sektörün
      nelleri için eşsiz ticaret fırsatları                     önde gelen isimleri seramik
      sunduğunu söyledi. Aytemur,                          tabaklar, fincanlar ve muglar
      “13 Eylül’de kapılarını açacak                         üzerinde yaratıcılıklarını ser-
      olan Zuchex 2018, sektörün yıl                         gileyecek. Zuchex 2018’in bir
      sonuna kadar gerçekleştirmeyi                         başka renkli etkinliğinde ise
      hedeflediği 4.5 milyar dolarlık                        katılımcı markalar, fuarın “En
      ihracat rakamına ulaşmasında                          Şık Akşam Sofrası” seçilebil-
      önemli bir adım olacak” dedi.                         mek için yarışacak.

      www.zuccaciyedergisi.com                                  Züccaciye Dergisi 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14